x

KVKK & Muvafakatname

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME METNİ

 

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Marathon Masters Spor Organizasyon Ltd. Şti.’nin düzenlediği yarışlar, kamplar, eğitim faaliyetleri, etkinlikler, toplantılar ve benzeri konularda ve gerekli olduğu durumlarda ve sınırlı şartlarda, birlikte çalışılan kurum, sponsor veya şirketlere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, haklarınıza yönelik talep ve başvurularınız [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta, www.marathonmasters.org resmi internet sitemizdeki formlar üzerinden veya ıslak imza yoluyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Talebiniz en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

MUVAFAKATNAME
 

İş bu belge ile Marathon Masters Spor Organizasyonlarına katılmam için tıbbi yönden hiçbir engelim olmadığını, etkinlik süresince, yüzmeye başlama, yüzme süresi, sonrası meydana gelebilecek herhangi bir kaza, hastalık, sakatlık, kayıp ve hasara karşı her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim. Bu gibi durumlar karşısında organizasyon kurulu, sponsoru ve görevlilerini sorumlu tutmamayı, "KATILIM KOŞULLARI" ile diğer etkinlik kurallarına aynen uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederim. Yasaklanmış ilaçları (doping) bu etkinlikte kullanmayacağımı, talep edilmesi halinde, yüzme sonrası idrar ve kan numunesi vermeye razı olduğumu beyan ile Marathon Masters Spor Organizasyonlarına katılmam için kaydımın yapılmasını talep ediyorum.